top of page

ประกาศพ้นสภาพ

บริษัท ไทยเอนยิเนียริ่งคอนซัลแตนทส์ จำกัด

ขอแจ้งพ้นสภาพพนักงาน

1. นายไพศาล วีรกิจ

ตำแหน่ง Construction Specialist โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน  

ได้กระทำความผิดเป็นเหตุให้บริษัทฯ ในฐานะนายจ้างฯ ได้รับความเสียหาย

และเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของนายจ้าง

ตั้งแต่ วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป


2. นายเอกราช ภคบวร

ตำแหน่ง Public Facilities Engineer-2 โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน  

ได้กระทำความผิดซ้ำเป็นเหตุให้บริษัทฯ ในฐานะนายจ้างฯ ได้รับความเสียหาย

และเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของนายจ้าง  

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป


3. นายกิตติพจน์  จุติวรกุล

ตำแหน่ง Public Relation Engineer-1 โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน

ได้กระทำความผิดซ้ำเป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย

และเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของนายจ้าง

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

4. นายประพัตร์ กรังพานิชย์

ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม

ละทิ้งงานและทำให้โครงการฯ ของบริษัทฯ ได้รับความเสียหาย

ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

 

การกระทำใดๆ ของบุคคลดังกล่าว

รวมไปถึงการแอบอ้างใดๆ การใช้สิทธิ์ต่างๆ

ที่เกี่ยวข้องกับทางบริษัท ไทยเอนยิเนียริ่งคอนซัลแตนทส์ จำกัด

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2735-1991-2 ต่อ 110

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

bottom of page