top of page

CAREERS

Project Engineer

Quantity

หลายอัตรา

Full Time

กรุงเทพมหานคร (บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง)

Salary

ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน

Published Date

18 March 2022

วิศวกรไฟฟ้าระดับอาวุโส

Quantity

หลายอัตรา

Full Time

กรุงเทพมหานคร (บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง)

Salary

ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน

Published Date

18 March 2022

Assistant / Civil Engineer

Quantity

หลายอัตรา

Full Time

กรุงเทพมหานคร (บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง)

Salary

ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน

Published Date

18 March 2022

วิศวกรคุมงาน

Quantity

หลายอัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

• ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

• วางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างให้มีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม

• ดำเนินการแก้ไขปัญหาหน้างาน

• ตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา

• ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย

• ควบคุมตรวจสอบงานก่อสร้างให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

• ควบคุมงานก่อสร้าง, ควบคุมผู้รับเหมางานก่อสร้าง, ควบคุมการใช้วัสดุก่อสร้างของผู้รับเหมา

• ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด, ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงาน

• หากมีประสบการณ์ผ่านบริษัทฯด้านก่อสร้างหรือที่ปรึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Full Time

กรุงเทพมหานคร (บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง)

Salary

ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน

Published Date

18 March 2022

bottom of page